Questions? Feedback? powered by Olark live chat software

Våra Resevillkor

Alla kunder har rätten att avboka sin resa.  Följande avbeställningsavgifter gäller enligt Hummingbird Lifestyle Travels resevillkor (fullständiga villkor finner du i nedladdningsbar PDF i slutet av sidan):

 

  • Vid avbeställning tidigare än 60 dagar före avresa skall resenären erlägga anmälningsavgiften samt eventuella tillkommande kostnader enligt 3.1.2 i resevillkoren.
  • Vid avbeställning senare än 60 dagar, men tidigare än 30 dagar före avresa skall resenären erlägga 60 % av resans pris samt eventuella tillkommande kostnader enligt 3.1.2 i resevillkoren.
  • Vid avbeställning 30 dagar eller senare före avresa skall resenären betala hela resans pris.
  • Sker ingen avbeställning och infinner sig ej resenären på för avresan angiven tid och plats eller kan han/ hon icke deltaga i eller fullfölja resan på grund av att han/ hon saknar för resan nödvändiga dokument såsom giltigt pass, nödvändiga viseringar etc. äger arrangören rätt att tillgodoräkna sig det totala priset för resan.

OBS: Särskilda villkor kan gälla för vissa arrangemang. Detta meddelas i samband med bokning.

Om avbeställningen sker mindre än 60 dagar före avresa och slutbetalning ännu ej erhållits, måste resterande belopp betalas in omedelbart. Då en resa påbörjats sker ingen återbetalning från Hummingbird Lifestyle Travel för delar av resan som ej utnyttjas.

 

******************************************************************

 

Den 13 juni 2018 antog den svenska riksdagen en ny paketreselag som ska börja gälla den 1 augusti 2018. Lagen bygger på ett EU direktiv som beslutades i oktober 2015 och respektive land inom EU (och även Norge) har sedan dess arbetat med att implementera de nya bestämmelserna i sina nationella lagstiftningar. Avsikten med EU-direktivet har varit att harmonisera paketresereglerna så de blir i stort sett identiska över hela Europa. Då Sverige (och Norden i allmänhet) redan sedan tidigare haft ett starkt skydd för konsumenter, innebär den nya lagen inte samma stora förändringar som för andra EU-länder. Resenärens rättigheter tydliggörs och informationskravet stärks gentemot resenären.

 

**********************************************************************

Resevillkor för Hummingbird Lifestyle Travel

För resor med Hummingbird Lifestyle Travel gäller de Allmänna och Särskilda Resevillkor för paketresor som anges nedan.

HUMMINGBIRD LIFESTYLE TRAVEL´s särskilda Resevillkor kompletterar de Allmänna Resevillkoren i de delar där de inte innehåller någon bestämmelse, se kursiv stil.

1.1 Vad är en paketresa?

 

1.1.1. Med ”paketresa” avses ett arrangemang som har utformats innan avtal träffas och som består av

–   transport och

–   inkvartering eller

–   någon av dessa tjänster i kombination med någon turisttjänst som utgör en inte oväsentlig del av arrangemanget och som inte är direkt knuten till transport eller inkvartering

 

1.1.2. Härutöver är det ett villkor, att arrangemanget varar mer än 24 timmar eller inbegriper övernattning samt säljs eller marknadsförs för ett gemensamt pris eller för skilda priser som är knutna till varandra

1.2 Resenärens allmänna skyldigheter

1.1. Arrangören ansvarar gentemot resenären för vad denne har rätt att fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som skall fullgöras av någon annan än arrangören. Om återförsäljaren är part i avtalet, ansvarar han mot resenären på samma sätt som arrangören. Huvudresenär är den person som bokar resan och därmed ingår avtal med Hummingbird Lifestyle Travel. Alla ändringar samt eventuell avbeställning måste ske av huvudresenären. Medresenärer som önskar göra någon form av ändring av resan måste således göra detta via huvudresenären.

1.2. Uppgifter i arrangörens kataloger och broschyrer är bindande för denne. En arrangör får dock ändra uppgifter i kataloger eller broschyrer innan avtal har träffats. Detta får dock endast ske om ett uttryckligt förbehåll om det har gjorts i katalogen eller broschyren och om resenären tydligt informeras om ändringarna.

1.3. Arrangören skall hålla resenären underrättad om frågor av betydelse för resenären som sammanhänger med avtalet.

1.4. Anslutningsresa ingår i avtalet endast om den säljs eller marknadsförs tillsammans med huvudarrangemanget för ett gemensamt pris eller för skilda priser som är knutna till varandra. Ev. anslutningsflyg som köps som tillägg till en paketresa är en extra service och därmed inte är en del av paketresan.

1.5. Avtalet är bindande för parterna när arrangören skriftligen har bekräftat resenärens beställning och resenären inom avtalad tid betalt överenskommen anmälningsavgift enligt arrangörens anvisningar. Arrangören skall bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål.

1.6. Handpenningen / delbetalningen är 3000kr per person +  eventuella flygbiljetter som ska betalas i sin helhet + eventuella andra reseprodukter som ej är återbetalningsbara – vilket ska erläggas inom 7 dagar efter erhållen bekräftelse.

3. Resenärens rätt till avbeställning av resan

3.1. Resenären har rätt att avbeställa resan enligt följande.

3.1.1. Vid avbeställning tidigare än 60 dagar före avresa skall resenären erlägga anmälningsavgiften 3 000 kronor per person + eventuella kostnader vi har mot våra leverantörer, t ex utställda ej avbokningsbara flygbiljetter, ej återbetalningsbara hotellnätter och liknande.

3.1.2. Vid avbeställning senare än 60 dagar, men tidigare än 30 dagar före avresa skall resenären erlägga 60 % av resans pris samt eventuella tillkommande kostnader som vi har mot våra leverantörer, t ex utställda ej avbokningsbara flygbiljetter, ej återbetalningsbara hotellnätter och liknande.

3.1.3. Vid avbeställning 30 dagar eller senare före avresa skall resenären betala hela resans pris.

OBS! särskilda villkor kan gälla beroende på bokat arrangemang, såsom flygbiljetter som ofta är ej återbetalningsbara. Detta blir informerat tydligt om i orderbekräftelsen.

Sker ingen avbeställning och infinner sig ej resenären på för avresan angiven tid och plats eller kan han/ hon icke deltaga i eller fullfölja resan på grund av att han/ hon saknar för resan nödvändiga dokument såsom giltigt pass, nödvändiga viseringar etc. äger arrangören rätt att tillgodoräkna sig det totala priset för resan.

Ändring av resan som företas av resenären och som innebär ändring av destination, avreseplats, reslängd, avresetid, inkvartering eller pris är att betrakta som avbeställning och nybeställning. För detta uttages en kostnad i enlighet med avbeställningsreglerna i paragraferna 3.1.1-3.1.4 ovan.

Av resenären gjord avbeställning skall anses ha ägt rum vid den tidpunkt då meddelandet om avbeställningen kommit Hummingbird Lifestyle Travel  tillhanda.

För resor med reguljärflyg måste separat biljett ställas ut till varje resenär. Enligt gällande regler kan en biljett inte ändras sedan den är utställd, utan varje ändring betraktas som avbeställning och nybokning och avbeställningsreglerna gäller alltså även ändringar.

3.2. Om resenären träffat avtal om avbeställningsskydd har resenären i fall som anges i punkt 3.2.1 – 3.2.3 rätt att avbeställa resan utan annan kostnad än den expeditionsavgift som framgår av arrangörens hemsida samt kostnaden för avbeställningsskyddet återbetalas ej.

3.2.1. Om resenären eller dennes make/maka/sambo, resenärens eller dennes makes/makas eller sambos släkting i rakt upp- eller nedstigande led eller syskon eller person med vilken resenären gemensamt beställt resan före avresan men efter det att avtalet blivit bindande för resenären enligt punkt 1.5 drabbas av allvarlig sjukdom, försämrat sjukdomstillstånd eller olycksfall och denna händelse är av sådan art, att resenären inte rimligen kan genomföra resan

3.2.2. Om en annan händelse drabbar resenären efter det att avtalet blivit bindande enligt punkt 1.5 och om händelsen är av så ingripande karaktär för resenären att det inte är rimligt att kräva att resenären skall genomföra resan. Resenären skall inte ha kunnat råda över händelsen och vare sig känt till eller bort känna till denna då resan beställdes. Sådan ingripande händelse är t ex brand i den egna bostaden.

3.2.3. Om person med vilken resenären gemensamt beställt resan avbeställer sin resa med stöd av punkterna 3.2.1 eller 3.2.2 och det är oskäligt att resenären skall genomföra resan utan den andra personens sällskap.

3.2.4. Resenär som bokat gemensam inkvartering med person som avbeställt resan med stöd av punkterna 3.2.1 – 3.2.3 skall erhålla inkvartering av samma standard som enligt avtalet på avtalat eller likvärdigt hotell/anläggning, i rum/lägenhet som är storleksmässigt anpassad till det kvarstående antalet resenärer i sällskapet. Kvarstående resenärer skall vara berättigade att mot erläggande av det av arrangören uppgivna tillägget behålla det ursprungligen bokade inkvarteringsalternativet. Vid paketresor med buss, båt, tåg eller reguljärt flyg skall resenären i fall som ovan angivits i denna punkt erlägga det tillägg som enligt gällande prislista skall utgå vid inkvartering med högre standard, t ex enkelrum i stället för dubbelrum.

3.2.5. Resenären skall avbeställa resan så snart som möjligt efter det att avbeställningsanledning uppkommit. Grunden för avbeställningen skall på tillförlitligt sätt styrkas med läkar- och/eller släktskapsintyg.

3.3. Avbeställning skall ske på det sätt som anges på hemsida, i broschyr eller i färdhandlingarna.
Vid avbeställning kontakta Hummingbird Lifestyle Travel på telefon 031-819830 (vardagar 09:00-17:00 fredagar 09:00 – 16:00).

3.4. Efter avbeställning skall belopp som resenären har tillgodo enligt ovan återbetalas utan dröjsmål.

4. Resenärens rätt att överlåta avtalet

4.1. Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan. Ett sådant villkor kan t ex vara att transportföretag eller annan som arrangören har anlitat enligt gällande regler skall godta byte av resenär. Resenären måste i skälig tid före avresan underrätta arrangören eller återförsäljaren om sin avsikt.

4.2. När avtalet överlåts är överlåtaren och förvärvaren solidariskt ansvariga gentemot den andra parten i avtalet för vad som återstår att betala för resan och för extra kostnader, dock högst 500 kr, som kan uppkomma på grund av överlåtelsen.

5. Arrangörens ändringar före avresan och inställande av resan

5.1. Arrangörens rätt att ändra avtalsvillkoren
Arrangören får ändra avtalsvillkoren till resenärens nackdel endast om det framgår tydligt av avtalet att detta får ske. Priset får höjas endast om det dessutom av avtalet framgår tydligt hur det nya priset skall fastställas.

5.2. Resenärens rätt att frånträda avtalet
Resenären får frånträda avtalet, om arrangören förklarar att han inte kommer att fullgöra vad han åtagit sig och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för resenären. Resenären får också frånträda avtalet om avtalsvillkoren ändras väsentligt till hans nackdel. Om arrangören avser att bryta avtalet, eller om han vill ändra avtalsvillkoren, skall han underrätta resenären snarast och därvid lämna besked om dennes rätt att frånträda avtalet enligt första stycket. Resenären skall inom skälig tid meddela arrangören eller återförsäljaren om han vill frånträda avtalet. Gör han inte det, förlorar han sin rätt att frånträda avtalet.

5.3. Resenärens rätt till ersättningsresa
Frånträder resenären avtalet enligt 5.2 har han rätt till en annan paketresa som är av likvärdig eller högre kvalitet, om arrangören eller återförsäljaren kan erbjuda detta. Om resenären godtar en sämre ersättningsresa har han rätt till ersättning för prisskillnaden. Avstår resenären från sin rätt till ersättningsresa, eller kan en sådan resa inte erbjudas, skall han snarast få tillbaka vad han har betalat enligt avtalet. Bestämmelserna i första och andra styckena gäller också om arrangören ställer in resan utan att resenären är skuld till det.

5.4. Resenärens rätt till skadestånd, arrangörens inställande av resa
I sådana fall som avses i 5.3 har resenären rätt till skadestånd från arrangören, om det är skäligt. Rätt till skadestånd på grund av att arrangören ställt in resan föreligger inte, om Hummingbird Lifestyle Travel visar 1. att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig till resan (normalt 20 st) och resenären senast 14 dagar före avresan skriftligen underrättats om att resan ställts in (vid resor med en varaktighet av högst 5 dagar gäller att resenären skall underrättas senast 10 dagar före avresan), eller Hummingbird Lifestyle Travel förbehåller sig rätten att ställa in resan om antalet inbokade resenärer 60 dagar före avresan är färre
än 20. 2. Att resan inte kunnat genomföras på grund av ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

5.5. Ändring av priset
Inträffar kostnadsökningar för arrangören efter det att avtalet enligt 1.5 ovan blivit bindande för parterna, får arrangören höja priset för resan med ett belopp som motsvarar kostnadsökningarna om dessa beror på:
1. ändringar i transportkostnader,
2. ändringar i skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i resan, eller
3. ändringar i växelkurser som påverkar arrangörens kostnader för resan.
Rätt till prishöjning enligt 1 och 3 ovan föreligger endast om kostnadsökningarna överstiger 100 kr. Priset får inte höjas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen. Arrangören skall så snart som möjligt underrätta resenären om prisförändringarna. Resans pris skall sänkas om arrangörens kostnader tidigare än 20 dagar före den avtalade avresedagen, av samma skäl som ovan angivits, minskar. Vid kostnadsminskningar enligt 1 och 3 ovan skall priset sänkas endast om kostnadsminskningarna överstiger 100 kr.

Flygbiljetter som är bokade men där resenären valt att vänta med att betala och utställa dem fram till 20 dagar före avresan kan innebära nytt pris och arrangören har därmed rätt att sända ny prisuppgift på detta arrangemang, fram till 20 dagar före avresan.
5.6. Arrangörens och resenärens rätt att frånträda avtalet vid ingripande händelser m.m.
Arrangören och resenären har var och en rätt att frånträda avtalet, om det efter det att avtalet blivit bindande för parterna enligt punkt 1.5 på eller i närheten av resmålet eller utefter den planerade färdvägen inträffar katastrof, krigshandling, generalstrejk eller annan ingripande händelse, som väsentligt påverkar resans genomförande eller förhållandena på resmålet vid den tidpunkt då resan skall genomföras. För att avgöra om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits skall svenska UD´s rekommendationer gälla.

6. Arrangörens ändringar efter avresan, fel och brister

6.1. Uteblivna prestationer
Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, skall arrangören ordna lämpliga ersättningsarrangemang utan extra kostnad för resenären. Kan ersättningsarrangemang inte ordnas eller avvisar resenären på godtagbara grunder sådana arrangemang, skall arrangören, om det är skäligt, utan extra kostnad för resenären tillhandahålla likvärdig transport tillbaka till platsen för avresan eller till någon annan ort som resenären godkänner. Innebär en förändring i avtalet enligt första eller andra stycket en försämring för resenären är han, om det är skäligt, berättigad till prisavdrag och skadestånd.

6.2. Andra fel och brister
Vid andra fel i de avtalade tjänsterna än sådana som anges i 6.1 har resenären rätt till prisavdrag och skadestånd, om inte felet beror på honom. Resenären har inte rätt till skadestånd, om arrangören visar att felet beror på ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Om felet beror på någon som arrangören har anlitat, är arrangören fri från skadeståndsansvar enligt andra stycket endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om felet beror på någon annan i ett tidigare led. Vid fel som har sin grund i omständigheter som beskrivs i andra eller tredje stycket skall arrangören genast ge resenären den hjälp som behövs.

6.3. Skadeståndets omfattning
Skadestånd enligt dessa villkor omfattar förutom ersättning för ren förmögenhetsskada, ersättning för personskada och sakskada. Skador som omfattas av bestämmelserna i sjölagen (1994:1009), luftfartslagen (1957:297), järnvägstrafiklagen (1985:192) eller lagen (1985:193) om internationell järnvägstrafik ersätts enligt de lagarna i stället för enligt dessa villkor. Arrangören är dock alltid skyldig att ersätta resenären för vad denne har rätt att fordra enligt de nämnda lagarna. Det åligger resenären att i möjligaste mån begränsa skadan.

7. Reklamation och avhjälpande

7.1. Resenären får inte åberopa fel i vad han har rätt att fordra till följd av avtalet, om han inte inom skälig tid efter det att han märkt eller bort märka felet underrättar arrangören eller återförsäljaren om felet. Detta bör om möjligt ske på resmålet.

7.2. Utan hinder av 7.1 får resenären åberopa fel, om arrangören eller återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.

7.3. Om resenären framför klagomål som inte är obefogade, skall arrangören eller dennes lokala representant genast vidta åtgärder för att finna en lämplig lösning.
Reklamation avfattas skriftligen och ska vara Hummingbird Lifestyle Travel tillhanda senast en månad efter hemkomsten.

8. Resenärens ansvar under resan

8.1. Arrangörens anvisningar m.m.
Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan person som arrangören anlitar. Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och för transporter, hotell etc och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet.

8.2. Resenärens ansvar för skada
Resenären är ansvarig för skada som denne vållar arrangören genom försummelse, t ex genom att inte följa lämnade anvisningar eller föreskrifter. Det åligger resenären att ersätta skada som är lagligen grundad gentemot någon som arrangören anlitar för att medverka vid resans genomförande.

8.3. Pass, visum, hälsobestämmelser m m
Innan avtal sluts skall arrangören eller återförsäljaren på lämpligt sätt informera resenären om sådana hälsobestämmelser som blir tillämpliga under resan samt, i den mån det har betydelse för resenären, om vad som gäller i fråga om pass och visum. Resenären är dock själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som t ex innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer, försäkring. är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av bristerna i nämnda formaliteter, t ex hemtransport i följd av avsaknad av pass, om inte bristerna orsakats av felaktig information från arrangören eller återförsäljaren.

8.4. Avvikande från arrangemanget
Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig att meddela detta till arrangören eller till dennes representant. Resenären skall senast 24 timmar före av arrangören uppgiven återresetid kontakta denne för kontroll av uppgifter om hemresan.
Om resenären uteblir från angivna transporter eller annars underlåter att utnyttja de prestationer som ingår i resan, kan någon gottgörelse inte påräknas. Flygresan kan endast utnyttjas på de på färdhandlingarna angivna dagarna för ut- respektive hemresa. Förlängning, avkortning eller att ansluta i utlandet till en påbörjad resa är därför omöjligt. Ej heller kan resenären påräkna återbetalning för eventuellt ej utnyttjade prestationer såsom hotell, måltider etc. Resenär som på resmålet själv ombesörjer sin transport till flygplatsen ska i förväg informera Hummingbird Lifestyle Travel därom. Skulle resenären missa planet p g a eventuella transportproblem har resenären förverkat sin rätt till hemtransport med Hummingbird Lifestyle Travel .

9. Tvistlösning
Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom förhandlingar. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol.

10. Färdhandlingarna
Resenären ansvarar för att kontrollera uppgifterna på bokningsbekräftelsen. Eventuella önskemål om ändringar och missförstånd måste påtalas omedelbart. Utfästelser av väsentlig betydelse för resenären ska skriftligen noteras på bokningsbekräftelsen för att vara gällande, och det ska klart framgå att det ej rör sig om önskemål utan om en garanterad prestation.

Hummingbird Lifestyle Travel reserverar sig för eventuella felaktiga uppgifter rörande priser eller annan information gällande erbjudanden.

 

Standardvillkor Svenska Resebyråföreningen per 1 augusti 2018

Hummingbirds kompletterande särskilda resevillkor

Standardformulär Villkor per 1 aug 2018 SRF